Euver de Tempeleers

Lies vaan Ministerfuncties Tempeleers

Merret Vollek
Abrahams, Dré 1961 2003 X     't Gezètsje Zakelikke Zakes
Akkermans, Roel 2022   't Spatlepke Geboesterde inenteminte
Albertz, John 2020   't Pötterke Golventerende Zakes
Arnoldi, Giel 1970 1999 X     de Knaktuut / 't Tuutsje oonderminister ambesjuur
Aubel van, J. 1945 1946 ----  
Augustinus, Pie 1970 1979 ’t Koelieske Kinderlikke Zakes
Bannier, Guy 2002          't Speulketeerke Veurgeknawwelde Zakes
Bannier, Jan 1948 1950 De Kwik Oonderminister Kanselareiraod/kindercarneval
Batta, Paul 1961 1997 X     't Meisterke Juridische Zakes
Beaumont de, Frans 1946 1954 de Pinteveger; d’n Drèkbak; de Flitskepraol Algemeine Zake/defensie
Beckers, Ger 2000 2006 ’t Beukske Verdu(i)tste Zakes
Beenkens, Bert 1981 2022 X 't Sjrijverke Duuster Zakes
Bergh van den, Jan 1970 2007 X      't Wellepke Bezunder Zakes *
Bock de, Wim 1989 1992 't Uulke  
Bollen, Pie 1949 1977 X     't Professeurke Kindercarneval
Bonnemayer Jr, Fons 1986 2001 't Evermenneke Opbouw
Bonnemayer Sr, Fons 1975 1997 X     ’t Kribbeleerke; de Sjabrang Cortège
Bonnemayer, Sjors 2020   't Klöpperke Platgewalsde Zakes
Bosch, Harrie 1956 1956    
Bosch, Jo 1986 1988 de Reiziger Zoonder portefeuille
Botty, Frans 1995 2002 X     ’t Slieperke  
Boumans, Wim 1967 1975 't Kachelpieperke Misterieus Zakes
Bovens, Theo 1959 1976 't KaNaPeeke Protocal
Brans-Brabant, Lou 1991 1995 de Plökvink  
Bruijnzeels, Iwan 2017   't Chauviniske Oetgesjikde Zakes
Buytendijk, Frans 1995 2012 X     de Piezel Geïncrimineerde Zakes
Buytendijk, Lou 1960 1970 't Kräölke Bezunder Zakes *
Buytendijk, Lou 1975 2012  X 't Kräölke Bezunder Zakes *
Cannegieter, A. 1945 1947 d’n Drekbak  
Castermans, H. 1945 1946    
Chambille, Lou 1945 1952 de Peersplaank Duite
Chambille, Paul 1945 1952 Pinteveger Sjriefwerke
Chappin, Jacques 1952 1960 de Moeljaan  
Chappin, Jacques 1962 1971 de Moeljaan  
Cimmermans, Lon 1997 2007 ’t Lètterbekske  
Cohen, Miel 1970 1986 X   't Knepke Oonderminister kinderlikke Zakes
Colin, Jo 1977 1983 't Klauzuulke Bijstand
Cox, Herman 1972 1978 de Zjimenas/de Springplaank Artistieke Zakes
Daenen, Louis 1945 1952 Schotelsplak/'t Klötsje Festiviteite/onderminister duite
Dassen, Jacques 1970 1977 't Passemintsje Sjriefwerke
Dassen, Jef 1947 1952 ---  
Dassen, Johan 1951 1953 de Ströp  
Dear, Roland 2011 2016    
Detisch, Jos 2012   't Cortèsjke Roondtrekkende Zakes
Dijk van, John 2001 2009 ’t Sjuifmäotsje Oetgemergelde Zakes
Disch, Harry 1946 1949 De vreigeleer Festiviteite
Dittrich, Karl 1987 1991 De Bookewörrem  
Dohmen, Rob 1992 2020  't Debardäörke Fèstóngse Zakes
Doorenbosch, Henk 1970 2001 X    De Zekering Oonderminister illuminatie
Dresen, J.H. 1945 1948 Kwispeleer Verkier
Eberhard, Jos 1945 1946    
Engelshoven van, Maurice 1995        e Kierklep Aqua-Destillatorische Zakes
Essers, Bèr 1964 1995 X     't Poeetsje Veurliechting
Feij, Servé 1987 2007 ’t Pepèrke; ’t Conducteurke Goodsporende Zakes **
Feron, Pol 1988        't Fitseleerke Gefisternölde Zakes
Fey, Willy 1974        't Spaorverrekske Baankzakes/Bijstand Zakes *
Fischer, Wim 1977 2018 X       't Tailleurke Bezunder affairs/Affairse Zakes *
Franssen, Louis 1946 1990 X    de Komponis Culturele zake/Protocol
Franssen, Marcel 2012   't Dispuutsje Juridiculische Zakes
Frantzen, Herman 1970 2012 X     't Menuetsje Oonderminister kulturele zakes/Ginneraole Zakes *
Frederix, Remco 2023   ‘t Sjötterke Minister veur Technische en Tactische Zakes
Frijns, Norbert 2012 2016    
Gemmeke, Charles 1970 1975 't Lèsseneerke Oonderminister hopeloze Zakes
Gestel van, Cary 1983 1992 't Govieke Comedie carnavalesque
Geurtjens, Leon 2003 2008 ’t Affineurke Goodbelege Zakes
Gilissen, Frans 1945 1948 d’n Houtwörrem; de Niksnötser; de Flitskepraol  Defensie
Gilissen, Tom 1999 2012 ’t Taxateurke Oon(t)reurende Zakes
Godfroy, Jean 1952 1972 t Truffelke Zoonder portefeuille
Godfroy, Toon 1949 1959 De Kengkee Optoch / festiviteite
Gordijn, Jos 2012   't Facilitairke Facilitair zake
Hageman, Willy 1970 2011 X     de Koerentoeker Muzikaal Zakes *
Hameleers, Math 1988 1996 't Gaasknepke  
Hamers, Frans 1956 1961 De smôk  
Heunders, Sef 1994 1996 't Diskètsje  
Heydendael, Jef 1945 1946    
Hollman, Maurice 1946 1948 Pinteveger Materiaol en fouragering
Hollman, P. 1946 1948    
Hoogma, Han 1997 2019 't Snuffelpäölke Gecomposteerde Zakes
Hoorens, Ger 1949 1979 X    't Slyperke Verkier
Jansen, Rudy 1965 1970 X    't Dirrizjentsje Zoonder portefeuille
Janssen, Henri 2010   't Debitäörke Hypothecrieke Zakes
Janssen, Jan 1986        't Tillefeunsje Soldeer zakes/Amphitheatorische Zakes **
Janssen, Marcel 2003 2011 ’t Percentsje Renderende Zakes
Jessen, Robert 1991 1999 ’t Zjielieke  
Jong de, Henk 1997        't Lèsseneerke Gekribbelde Zakes
Jongen, Frits 1992        ’t Ritseleerke; ’t Kemieske Gewieksde Zakes
Jongen, Richard 2012 2016    
Joosten, Paul 2013   't Batjakkerke Gebloze Advieze
Kamm, Vic 1954 2011X           De Compressor Defensie/Aofgesjote Zakes *
Kan van, Theo 1966 1988 't Befke Zake die zien blieve ligke
Kemmerling, Charles 1945 1952 de Flitskepraol; de Niksnötser; de Stoethaspel Kanselerei
Kempeners, Nico 1991        't Klerkske Proper Zakes
Kennis, Théon 2008   't Connesseurke Oongecalculeerde Zakes
Kerckhoffs, Funs 1976 1998 't Assuradeurke Binnelandse zakes
Kerkhoffs, Jef 1948 1952 de Bokkerijer Oonderminister Kanselareiraod
Keulers, Pascal 2001 2012 ’t Culinairke Geflambeerde Zakes
Kleijnen, Bèr 2003 2011 ’t Klepke Kloppende Zakes
Kleyn, Stef 1946 1951 Rommedoe Zoonder portefeuille
Klomp, Bastiaan 2018   ‘t Köpke Gigantische Zakes
Knols, Guus 1951 1954 't Splinterke Materiaole/betonwerke
Knols, Guus 1970 1991 X 't Splinterke Materiaole/betonwerke
Kortebos, H. 1945 1948   Financiën
Kroon, Willem 2003 2017 ’t Sjipperke Euverziese Zakes
Lamberti, Eric 2012 2016    
Lardinois, Willy 1961 1986 X    't Kermenäödsje Reklaam
Lausberg, Loe 1989 2007 't Gaminke Bombardonse Zakes
Leenders, Chrit 1987 2000 't Tèlräömke  
Leendert van, Rob 1991 1996 ’t Brouwerke  
Lenders, Louis 1946 1947    
Lhoëst, Léon 1945 1946    
Lijf van, Math 1970 2002 X    't Sikkertairke Oonderminister sportief Zakes
Limpens, Jo 1953 1977 X     't Kemeutsje zoonder portefeuille
Linnemann, Hans 1998 2013 ’t Kónkelebölke Atletische Zakes
Lodewick, Funs 2023   ‘t Luiperke Minister veur Geïciteerde en Laankloupende Zakes
Loontjens, Jef 1986 2011 't Teikenhäökske opbouw/Oetgelijnde Zakes **
Lousberg, Wim 2017   't Pingeleerke Langloupende Zakes
Luijten, Adrie 2016   't Derailleurke Gedemareerde Zakes
Marres, P. 1945 1945    
Massot, Willy 1979 2020 X     't Sjäöfke Cortège Zakes
Moors, Herman 1965 1984 ’t Käölke; de Poeier Hölpminister cortège
Murrer, Jean 1957 1958    
Neus, Piet 1978 1983 't Transporteurke Ammuzemint
Nève, Emiel 1945 1948 de Kwispeleer; de Stoethaspel optochte en verseringe
Nicolaes, Frans 1967 1969 X     De Keeneknap Zeute Zakes
Olivers, Boy 1965 2013 X       't Bäörske Gefinanceerde Zakes **
Pagnier, Louis 1946 1951 Niksnötser Duite
Peereboom, Armand 2021   't Moelemekerke Väörindemoondligkende Zakes
Peeters, Charles 2000 2008 ’t Binoccelke Goodougende Zakes
Peeters, Pierre 1957 1966 't Klawielke Kinderlike zakes
Persoon, Benedict 2018   ‘t Bordkrietsje Gefileerde Merret Zakes
Persoon, René 1995 1996 de Stoppentrèkker  
Persoon, René 2016 2017 de Stoppentrèkker  
Persoon, Toine 1958 1986 t Klömmelke/’t Lummelke Festiviteite
Pieters, Frans 1952 1971 X     D'n Oongekroende Zoonder portefeuille
Pinckaers, P. 1946 1949 Niksnötser Peers en Propaganda
Pooters, Bermon 2020   t Ritseleerke Nievelechtege Zakes
Quaden, Guido 2018   ‘t Bamboecheurke Oonderkörkse Zakes
Quaring, Frans 1965 1974 X     ’t Otoböske; d’n Arsjivèr Ammuzemint
Ramaekers, Jo 2003 2012 ’t Reviseurke Opgeknapde Zakes
Regout, Peter 2017   't Kollefitsje Gewieksde Zakes
Reijnders, Peter 2000 2011 ’t Loepke Gewieksde Zakes
Retrae, Hubèrt 1945 1952 de Moelejaan 1ste Minister
Retrae, Jacky 1947 1952 't Permetikkelke / De secondewijzer Oontvangs en vreemde mogendheede
Rombouts, Gerard 1945 1949 Ambassadeur Boetelandsche Zake
Roomans, Jerome 1970 1977 ’t Striepke; de Brök Oonderminister braokliggende gebieden
Rothkranz, Piet 1972 1975 D'n Tènk Reklaam
Rousseau, Remy 2017 2022 't prikklökske Gerekruteerde Zakes
Rouw de, Frans 2012 2016    
Salentijn, Victor 2008 2023 X 't Sjeetluudsje Bouwvallige Zakes
Sas van, Wim 1958 1959 't Klomeleerke  
Schoonbrood, Luc 2005 2014 ‘t Carambölke  
Schrammen, A. 1946 1948   Peers en Propaganda
Schreuder, Léon 1945 1952 Kletsmajoor  
Schreurs, Luciën 1997 1998 ’t Ciefermeisterke  
Servais, Jean 1984 1991 't Grummelke Meziek
Severijns, Jean 1952 1988 X     D'n Houtwörrum Duite
Severijns, Michel 1980 1985 ’t Houtwörremke  
Sleebe, Fred 1996 2010  X      ’t Tondeuske Permanente Zakes
Sleebe, Theo 1952 1958 't Molièrke / 't Pumpske Algemein ammusemint
Smeets, Eddy 1945 1947    
Smeets, Guus 1953 1960 t Cameeke Straotverseringe
Smeets, Sjo 1945 1947 Ça.va.Seul; de Stoethaspel; de Niksnötser Cortèges en straotversering
Smeets, Sjo 1948 1958    
Soeters, Bèr 1948 1952 't Pottemenneke Optocht
Souren, J. 1945 1945    
Spitz, H. 1948 1951 De klits oonderminister Duite
Steffens, Pie 1962  2016  X     't Pesserke Geregistreerde Zakes
Stevens, Huub 2016   't Pipètsje Geklutsde Zakes
Stroes, Math 1975 1996 't Punaiske Kinderlikke Zakes
Thewissen, Frans 1945 1946 de Peersplaank Peers en Propaganda
Thewissen, Frans 1949 1996 X de Peersplaank Peers en Propaganda
Trier van, Han 2009   De sjuif  
Tripels, Max 1947 1952 't Prokureurke Peers en Propaganda
Tuinstra, Jean-Louis 1993 2013 't Baktenneke Euvergekookde Zakes
Vandeberg, Oscar 2014   't Batteräöfke Gepaneerde Zakes
Vermin, Paul 2013 2015    
Verweij, Willy 2001 2014 ’t Internètsje Flitsende Zakes
Veugen, Raoul 1993 1999 't Plombeerselke  
Villevoye, Huub 1983 1991 't Brandkeske SG
Visser, Wim 1958 1963 't Kollefitsje Kunstornaminte
Vleugels, Lou 1977 2006  X   't Kommunikeeke Gepeersde Zakes *
Vliegen, René 1958 1965 't Pottemenneke  
Vlieks, Lam 1953 1976 X      Sjriefwerke
Vossen, Bèr 1961 1964 't Profielke Techniek en ruimtevaart
Vree de, Robert 2014 2016 't Apesteertsje  
Vromen, Wil 1984 1991 't Dictionairke Educatief Zakes
Weijer van de, Patrick 2009 2019 't Microfeunsje  
Wesley, Benoit 1982 1988 't Hotèlseeke Plezerige Zakes
Wijnhoven, Odin 2015   't Zytholoogske Microfonische Zakes
Willems, Raymond 1972 2015   X     't Komediantsje Losse Zakes*
Wolfs, Funs 1981 2002 't Otomobielke Losse Zakes *​Finansjeel oondersteuning
Zeguers, John 1995          't Annäöske Courante Zakes
Zeijl, Georges van 2021   't Befke Toekende Zakes

* aofgeleid (2003) door Bert Beenkens oet programmabeukske 1982
** veurstèl (2003) vaan Bert Beenkens

X Gestorve es Tempeleer