Carnaval

2020 - 2021

2021

Us Mestreechs (Erwin Lennarts & Patrick Ummels)

Refrein:

Iech sjrijf 't zus
Heer sjrijf 't zoe
Veer goon toch neet nöddele
Iech zing 't zus
Heer zingk 't zoe
Es Mestreech noe mer blijf sjöddele
Iech zègk 't zus
Heer zeet 't zoe
't Kin us niks verrèkke
't Is Mestreechs toch? Zoewiezoe!

Couplèt:

Iech loup in d'n optoch
en iech in de cortège
Zaot vreuger op mezieklès
en iech lierde solfège
Zing iech dat wel zuver?
Moot dat neet propel zien?
Die dissonante toene,
die mage d'r wel zien!

Brögk:

't Kin dus ouch gebäöre
tot iech miech ins verdaol
Zoelang 't mer gein Huilands is
spreek dien Mestreechter taol

Loer hei de clip.

Veur de noete, klik hei!

2020

Verleef op Mestreech (Ron Nieste & Patrick Ummels)

Refrein:

Och wat is ’t hei toch fijn mèt z’n alle hei bijein
Mestreech … iech bin verleef
Mèt z’n alle d'r op oet in dee groete rijaloet
Mestreech …boe iech um geef
Huur iech de hermeniekes speule: krijg iech ’t in de kop
Krijg iech euveral sjevraoje, kin niks aanders tegenop!
Iech veul miech zoe gelökkeg, bin blij tot iech hei leef
Mestreech … iech bin verleef!

Couplèt:

Eus stad zit vol tradities, dao is altied get te doen
Meh ’t sjoenste vaan dit alles: ”Vastelaovend spant de kroen”
Daan zien veer neet te hawwe, trèkke vaan bal nao bal
Zoe goon veer daan op weeg nao de Mestreechter carneval
Dee vastelaovend is zoe sjoen …
Iech bin zoe gruuts tot iech hei woen!!