Bestèlle & aonmelle

Mestreechs Vastelaovendspakkèt <OETVERKOCH>

Does

’t Mestreechs Vastelaovendspakkèt is oetverkoch!

De 1.111 beschikbare pakkètte zien allemaal verkoch. Onzettend sjiek, meh wat nog sjieker is … is tot v'r daankzij de gooje verkoup en mèt mètwèrking vaan 't Elisabeth Strouvenfonds, mer leefs 222 pakketten kinne donere aon Stiechting Quiet (www.quiet.nl). Hiel väöl daank veur al eur bestèllinge; v'r goon dao same mèt de SMV en de Keemeleers veur zörge tot eur pakkèt op de zaoterdag 13 fibberwarie bij uuch weurt bezörg.

 

In samewèrking mèt de SMV en de Keemeleers höbbe v'r e leuk ‘Mestreechs Vastelaovendspakkèt’ samegestèld.
In 't pakkèt zit get um te ete, te verzamele, te versere en te doen … laot d'ch verrasse!

't Pakkèt kos € 22,- en kin gekoch weure op www.tempeleers.nl en bij de deilnummende Vastelaovendsvereineginge. Loer hei oonder veur 'n euverziech.

Door d'n aonkoup vaan e pakkèt steunste oud de vereineging en maakste 't same mèt 't Elisabeth Strouven Fonds meugelek tot v'r 222 pakkètte gratis oetdeile aon gezinne die 't financieel minder höbbe.

Bestèlle kin tot 9 fibberwarie 2021, meh op = op … dus bis gaw!

't Pakkèt weurt op de zaoterdag veur de Vastelaovend (13 fibberwarie 2021) thoesbezörg.
Bezörge in Mestreech is gratis. Boete Mestreech zien de versjikkoste €6,95.

De kins 't pakkèt bestèlle door 'nen e-mail te sjikke mèt diene naom, volledege adresgegevens en tèllefoonnómmer te sjikke nao: info@tempeleers.nl of nao ein vaan de oonderstaande vereineginge:

Vraoge?
Sjik daan 'nen e-mail nao info@tempeleers.nl ter attentie vaan Tempeleer Bermon Pooters.