Lies vaan Ordes

Lies vaan Ordes

Bij decreet vaan de Kanselarijraod zien op 25 mei 1946 de volgende oondersjeiinge vasgestèld:

ORDE/RANGE/METAOL
Mooswiever/ Handlenger/ Broons
Smikske/ Pompjee/ Zèlver
De Kokkerel/ Knuddemajoor/ Goud
De Kollefit/ Flitskorperaol/ Goud mèt Diamant

TEMPELEERSORDE (/vaanaof 1963 ouch 'n PRINSEORDE)

1955-1960:
1955 De aw Maosbrök  1956 ’t Momuskenon  1957 ’t Momuskenon  1958 ’t Momuskanon 1959 De Windmeule  1960 ’t Smikske

1961-1970:
1961
De Kokkerel  1962 ’t Momuskanon  1963 De Kollefit/ 't Nissjeke  1964 De Windmeule/ De Maosboelevaar  1965 ’t Smikske/ Noonk Harie  1966 ’t Mooswief/ Lekker Joonk  1967 De Kengkee/ Tra-la-la-la-la  1968 ’t Waterpeurtsje/ De Knievel  1969 De Gaastram/ 't Groffiäötsje  1970 ’t Tartepömke/ 't Masjoretsje

1971-1980:
1971 Mestreechter Geis/ 't Zwumbad  1972 D’n Drekbak/ De Bombardon  1973 De Kwizzenjaer/ Boe..? Boe..? Boe..?  1974 ’t Spinsleech/ De Mooskörref  1975 De Knaktuut/'t Ingelke  1976 ’t Kommood/ De Koonkelebol  1977 De Kinskörref/ 't Diksjenaerke  1978 Spekkamer/ De Gaasknab  1979 De Boonte Störrem/ 't Gaminke  1980 De Krowkaar/ e sjöpke Beer

1981-1990: 
1981
De Jenkpluim/ De Rijjaloet  1982 De Keerbeurstel/ De Berosde Toet  1983 ’t Etagèrke/ 't Hupmerjenneke  1984 De Gaaslanteerie/ 't Remmelke  1985 De Zijjbaor/ De Dikke Zjiem  1986 De Bonbonnière/ D'n Drappo  1987 ’t Sjogkelpeerd/ Vivelevink  1988 ’t Meuleke/ 't Slebrikske  1989 De Moneka/ 't Zjielieke  1990 De Peersplaank/ De Bökkem

1991-2000:
1991 De Koerezel/ De Kletskriemer  1992 Vrow Wielemösj/ 't Kemediëntsje  1993 ’t Kösteek/ 't Batteräöfke  1994 De Aw Berekojl/ De Bómbas  1995 ’t Drekmenneke/ 't Tönneke  1996 De Wienpeers/ 't Puunhenneke  1997 D’n Awwe Passerèl/ De Flitsspuit  1998 De Vastelaovendskis/ 't Lanteriemenneke  1999 De Brouwerskaar/ 't Bleke Trömmelke  2000 ’t Nuij Leech/ 't Kössedregerke 

2001-2010:
2001
’t Momusköpke/ De Bokkesprunk  2002 De Koffiemeule/ 't Kinderköpke  2003 De Bökkemekörf/ 't Slebberke  2004 De Blomkuul/ 't Tailleurke  2005 De gouwe Pitstang/ De Flambouw  2006 De Rommedoe/ 't Kleppermenneke  2007 De Geplökde Hin/ 't Maske  2008 ‘t Pottemenneke/ 't Speebekske  2009 't Mooswief/ De Tapppeseerder  2010 De Kattepókkel/ 't Evermenneke

2011-2020:
2011 De Sjouweveger/ De Sjeerkwas  2012 De Gaaspiep vaan Minckeleers / De Knijtsbats 2013 't Nejkiske / 't Stumpke 2014 De Crosjeernaoj/ de Zweretege Vinger 2015 't Kadetsje/ De Póppekas 2016 Vrow Donders/ Köppenick 2017 De Sjoekboks /Kachelpiepers  2018 Gigantius/ Keneknap

Bezunderhede:
- In 1953 zien d’r gein medaaljes oetgereik vaanwege de watersnoedramp.
- In 1963 woorte veur ’t iers twie medaaljes oetgereik: de Tempeleersorde  (gradaties: Ridder, Offeseer, Kommandäör en Groet-Offeseer) en de Prinseorde (ouch wel Hoesorde geneump, zoonder gradaties).
- Sinds 1981 weurt de Kindermedaalje (Clojn) oetgereik en sinds 2001 weurt ’t Kinderknuipke opgespangk.
- Op 27 jannewarie 1990 woort es hommaasj aon  Frans Thewissen veur z’n jaorelange verdeenste de Tempeleersmedaalje De Peersplaank geprizzenteerd (heer waor oonder ziene Tempeleersnaom De Peersplaank bekind). Heer kraog ’n handgesmeide unicum plaquèt vaan dees orde in koper oetgevoerd. In 2004 woort de prinseorde ’t Tailleurke verneump nao Wim Fischer, dee es Prizzedent aofgetroje waor.