1968 - 1978

Leedsjes

ZH 07

1978 Drei daog (J. vd Meulen)

Wum II (W. Otten
Prins Funs II (A. Otten)

Koeplèt:
Met vastelaovend is 't weer zoe wiet
Die drei daog wel iech noets mie kwiet
Iech haw vaan lol en veul plezeer
Wie 'nne echte Mestreechteneer

Refrein:
Drei daog gaon iech weer aon de zwier
Pak miech e pèlske kier op kier
En bei 't Mooswief e spierke poor
Vaan smörreges vreug tot s’aovends laat
Springe door de Groete Staat
Zoe goei iech miech dedoor

Meziek: Jean van der Meulen
Teks: Hans Sitskoorn

1977 Hand aon Hand (J. Pletzers/J. Kraft)

Wum I (W. Fischer
Prins Wum I (W. Fischer)

Koeplèt:
Boe Abraham de mosterd haolt, boe Bartel tap de wien,
en boe e pelske neet versjaolt, dao moot ’t gezellig zien.
Jao dat vindste allemaol,
boe me sprik Mestreechter taol.

Refrein:
Hand aon hand, ping ping, poet aon poet, ping ping.
En zoe make veer eine spiereling.
Hand aon hand, ping ping, poet aon poet, ping ping.
Vaan d'n Observant tot de Bessing.

1976 Hawwe zoe (J. Loontjens/D. de Pauw)

Funs I (A. Kerckhoffs
Prins Funs I (A. Kerckhoffs)

Koeplèt:
Iech höb ut in mien vinger Iech höb ut in mien han
't geit vaan kop tot tiene en klapper met m'n tan
Want huur iech al die trommels en ouch de hermenie
daan bin iech neet te hawwe en spring alvas veur twie

Refrein:
Mestreech zoe moot 't blieve Mestreech zoe moot 't zien
Kom goei diech toch dedoor En zèt 'm weer 'ns op
Of laop op diene kop

1975 De meitskes vaan Mestreech (J. Pletzers/D. de

Gène I (E. Janssen
Prins Gène I (E. Janssen)

Koeplèt:
Sint Pieter zag: wat noe gedoon?
Iech leet de deur op e kierke stoon
Missjiens waor iech verblind door ‘t leech ,
m'n sjoenste ingele die vloge nao Mestreech

Refrein:
't Is geinen hopsasa 't Is geinen tralala
't Is of d'n hiemel ope geit
zuug ze flaneere Dat doen ze geere
Dat zien de meitskes vaan Mestreech

1974 Pak uuch vas (M. Limpens/J vd Meulen)

Willy II (W. Fey
Prins Willy II (W. Fey)

Koeplèt:
Medemsje op de merret beloert ziech dat 'ns good.
Ze lach um al die maskes, kreig kriebels in häör blood.
Al steit ze tusse slaoj, unne kuul en poor.
Gans Mestreech goeit ziech dedoor.

Refrein:
Pak uuch vas, pak uuch vas,
haolt eur pekskes oet de kas.
Karneval in Mestreech.
Pak uuch vas, pak uuch vas,
aoch 't maske keump vaan pas.
Want 't is weer Karneval.

1973 Boe Boe Boe (D. de Pauw)

Lu I (L. Lieben
Prins Lu I (L. Lieben)

Koeplèt:
Este soms get zaat bis En ‘t ouch al laat is
Zeukste gèt wat naat is En wat oet ut vaat is
En este zoeget gaar neet vins
Zing daan mer heller este kins

Refrein:
Boe kreig iech nog e pötsje beer?
Boe höb iech nog 'n oor plezeer?
Boe bleif iech es Mestreechteneer?
Boe....? Boe....? Boe....?

1972 De Zaate Herremenie (J. Hoenen)

Herman I (H. Cox
Prins Herman I (H. Cox)

Koeplèt:
Hei in us aajt Mestreech, is weer e nuij orkès
Ze speule wèl hiel hel, mèh valser es de rès
Ze zien altied bejein en howwe op de kis
Me huurt ze euveral ouch es ’t aofgeloupen is

Refrein:
De zaate hermenie, de zaate hermenie
Die trek altied mer weier ouch al kinne ze neet mie
De zaate hermenie, de zaate hermenie
Die speult neet sjoen, mèh hel en dus veur twie, en wie!

1971 't Zwumbad (B. Erven/G. vd Lende)

Raymond I (R. Willems
Prins Raymond I (R. Willems)

Koeplèt:
'T Vriethof krijg e zwumbad bij
de kojl is al gemaak
Parkeere is veurgood veurbij
't werrek weurd gestaak
De bak löp vol tot bovenaon
Zjeng wèlt dao noe nao tow
Heer trèk ziech gaw ’n zwumbrook aon
En reup daan op zien vrouw.

Refrein:
Trinet, zwum mèt miech mèt
Veer duuke vaan Sint Jaan
Want Verhagen wèt devaan
Trinet, zwum mèt miech mèt
Veer duuke vaan Sint Jaan
Want Verhagen wèt devaan
Trinet, Trinet, Trinet.

1970 't Masjoretsje (J. Pletzers/D. de Pauw)

They III (Th. van Kan
Prins They III (Th. van Kan)

Koeplèt:
Marjo die wèlt zoe geere met häör kwiek model
Veur 'n hermenie marsjeere, now, now dat kin ze wel
En mèt de vastelaovend presenteert ze kier op kier
Häör allerleefste snuutske, jao ze is e lekker dier

Refrein:
Marjo, Marjo, diech brings Mestreech vaan d'n apropo
Marjo, Marjo, dat is a majoretsje a go-go
Marjo, Marjo, diech brings Mestreech vaan d'n apropo
Marjo, Marjo, dat is a majoretsje a go-go

1969 De Boterblom (H. Loontjens/D. de Pauw)

Math I ( M. van Lijf
Prins Math I (M. van Lijf)

Koeplèt:
Ze deit in boter, mellek, kies en veerse eier,
rommedoekes en zoe mie
Ze hèt Maria Petronella en zoe weijer
Mèh veur miech is 't Mèrie

Refrein:
Merie, dat is e woonder, e woonder vaan e keend
Merie, vaan bei us oonder, is met alles good bedeend
En löp ze door us sträötsje, daan dink iech: hoe-la-la
Dat is gei groffiäötsje, dat is un dahlia
Merie, dat is e woonder, e woonder vaan e keend
Merie, dat is e stök: ze heet twie pijlers wie de aw Maosbrök

1968 De Knievel (J. Kraft)

Charles I (Ch. Gemmeke
Prins Charles I (Ch. Gemmeke)

Koeplèt:
Lewie vaan op 't heukske heet de knievel lao-te stoon.
Want zónder knievel wèlt heer neet mie door ’t leve goon.
Lewieke is modern, Lewieke hèlt vaan beat !
Daorum wèlt us Lewieke ziene knievel neet mie kwiet.

Refrein:
De knievel vaan Lewieke, dat is toch zoe'ne sjieke.
Bij de love-in is heer hip, mèt dee knievel op zien lip !
De knievel vaan Lewieke, dat is toch zoe'ne sjie-ke.
Bij de love-in is heer hip, mèt dee knievel op zien lip !