2006 - 2010

Leedsjes

ZH 03

2010 Hei höb iech alles, alles veur euver! (Bert & Ursula Garnier)

Prins Guy I
Prin: Guy I (G. Van der Heijden)

Veur de directie partij klik 'hier'

Refr: 2x
Hei höb iech alles, alles veur euver!
Hei laot iech alles veur stoon!
Dat höb iech al vaan vreuger,….
Iech wèl, iech zal, iech moot die drei daog goon.
Iech tèl de daog en de nachte.
En is ’t eindelek zoe wied.
Daan kin iech neet mie langer wachte,..
Dit wèl iech vaan ze leve noets mie kwiet!
,…..neet kwiet! Dat wèl iech noets mie kwiet!

Hei höb iech alles, alles veur euver!
Hei laot iech alles veur stoon!
Dat höb iech al vaan vreuger,….
Iech zal, iech wèl, iech moot die drei daog goon.
Iech tèl de daog en de nachte.
En is ’t eindelek zoe wied.
Daan kin iech neet mie langer wachte,..
Dit wèl iech vaan ze leve noets mie kwiet!!

Couplèt:
Al wejt ’t daak miech vaan ’t hoes.
Mèt gein tien peerd hèlste miech nog thoes!
Al gief miech eine ’n miljoen.
Iech hoof ’t neet, nein iech gaon gewoen!
Al moot iech kroepe, iech zèt alles opzij,…
Al steit de wereld stèl, mer iech bin weer debij,…
Debij, debij, jao iech bin weer debij!

Refr: 2x
Hei höb iech alles, alles veur euver!
Hei laot iech alles veur stoon!
Dat höb iech al vaan vreuger,….
Iech zal, iech wèl, iech moot die drei daog goon.
Iech tèl de daog en de nachte.
En is ’t eindelek zoe wied.
Daan kin iech neet mie langer wachte,..
Dit wèl iech vaan ze leve noets mie kwiet!
(,…..neet kwiet! Dat wèl iech noets mie kwiet!)

2009 Noe geit 't gebäöre! (Bert en Ursula Garnier)

Patrick I
Prins: Patrick I (P. Van de Weijer)

Refrein:
Want noe geit ’t gebäöre
Iech zweer ’t geit miech aon m’n prij
Noe, noe noe geit ’t gebäöre en dat gebäört allein mer
hei!
Iech wel miech laote goon op de meziek
Höb lang gewach, mer noe is ’t daan zoewied
Noe geit ’t gebäöre, Vastelaovend in Mestreech

Couplèt:
Es ‘r op de Merret weer gerope weurt
’t Benkelek momint en alles roed, geel, greun verkleurd
Daan bin iech neet te hawwe
Nein daan bin iech ech de klos
Noe geit ’t gebäöre, iech goei alle remme los.

Refrein:
Want noe geit ’t gebäöre
Iech zweer ’t geit miech aon m’n prij
Noe, noe noe geit ’t gebäöre en dat gebäört
allein mer hei!
Iech wel miech laote goon op de meziek
Höb lang gewach, mer noe is ’t daan zoewied
Noe geit ’t gebäöre, Vastelaovend in Mestreech

2008 Dao kump Maria (Dorrie en Leo Satijn).

Prins Richard I
Prins: Richard I (R. Jongen)

Refrein:
Jao, dao kump Maria
Met häöre wagel op ’t plein
Jao, dao geit Maria
Vastelaovend vint zie fijn
Jao, dat is Maria
De zuus ‘r euveral,
En kumpste Maria tege
Daan is ’t Carneval

Couplèt 1:
Mèt de Vastelaovend
Geit eus Maria op stap
Vreuger mèt de kinder drin
Meh noe de lek’ren hap
De weurs en ouch gehakbelkes,
En blökskes awwe kies
Die deilt zie oet aon ederein
Daan is ‘t ei groet fies!
Couplèt 2 Noe nao al die jaore
Heet ze’m umgebouwd tot kaar
Huur dao kump zie al vaan wied
Verkleid wie ‘ne clochard
Meziek dee heet ze bove drop
Zie drejt daan mèt ’r koont
De lui die doen daan lösteg mèt
Mestreech springk in ‘t roond

2007 Reube, Friet en Beer (B. Hoekstra, F. Fernhout, J. Holthuis en J. Schöpping)

Roland Dear

Prins: Roland I (R. Dear)

Refrein:
M’n ma die is vaan Lummel
Miene pa dee kump oet Hier
Vaan Mestreech is geine
En mien tant die woent in Kier
Veer zien vaan Wiek en Wolder
Dao tösse sjijnt ’t leech
Dao zien veer neet gebore
En dao ligk noe zjus Mestreech
Dao zien veer neet gebore
En dao ligk noe zjus Mestreech

Koeplèt:
Iech zaog häör bij de statie
Dat meidske had väöl gratie
Iech dach aon ’n relatie
En zag häör: “Excuseer”
Zègk wèlste mèt miech sjanse?
Zègk miech wie zien mien kanse?
Zie zag “iech wèl gere danse
Mèt ‘ne ras Mestreechteneer”.
Koeplèt:
Iech kós häör neet vergete
iech moch toen koume ete
dat waor toen ech genete
mèt reube, friet en beer
iech wèlde häör versere
’t meidske caressere
meh pa gaof häör neet gere
aon ‘ne nep Mestreechteneer
Koeplèt:
Op aondrang vaan mamake
leet iech ’t beer miech smake
iech wis ‘m good te rake
wie ‘nen tempeleer
Pa zag: “laot iech ins dinke
En op de touwkoms klinke
es iech diech zoe zeen drinke
Biste ech Mestreechteneer”

 

2006 Mie Fietske (N. Fabry en R. de Pauw)

Norbert Frijns
Prins: Norbert I (N. Frijns)

Refrein:
Wat 'ne elend, wat 'n pech
Mie gans nui fietske dat is weg
't is neet geklajd, 't is neet gestole
meh de gemeinte is mie fietske weg goon hole
Is dat noe sjiek? Is dat noe sjoen?
Wat moot iech zoonder fietske doen?
Mieljaar, wat höb iech noe e leid
Kin iemes miech vertèlle boe mie fietske steit?

Koeplèt:
Iech koch miech lès e fietske, zoe nuierwèts model
mèt vaan de hippe kleure en mèt 'n sjieke bel
Iech ging 't oetperbere, zoe midde in de stad
En höb 't bij e buimke eve neergezat
En ouch al leep iech gaar neet wied
Mie nui fietske bin iech kwiet. !