2006 - 2010

2010 Hei höb iech alles veur euver! (Bert & Ursula Garnier)

Prins Guy I 522x728
Prins: Guy I (G. Van der Heijden)

Voor de directie partij klik  'hier'
Voor de melodie klik  'hier'

Refr: 2x
Hei höb iech alles, alles veur euver!
Hei laot iech alles veur stoon!
Dat höb iech al vaan vreuger,….
Iech wèl, iech zal, iech moot die drei daog goon.
Iech tèl de daog en de nachte.
En is ’t eindelek zoe wied.
Daan kin iech neet mie langer wachte,..
Dit wèl iech vaan ze leve noets mie kwiet!
,…..neet kwiet! Dat wèl iech noets mie kwiet!

Hei höb iech alles, alles veur euver!
Hei laot iech alles veur stoon!
Dat höb iech al vaan vreuger,….
Iech zal, iech wèl, iech moot die drei daog goon.
Iech tèl de daog en de nachte.
En is ’t eindelek zoe wied.
Daan kin iech neet mie langer wachte,..
Dit wèl iech vaan ze leve noets mie kwiet!!

Couplèt:
Al wejt ’t daak miech vaan ’t hoes.
Mèt gein tien peerd hèlste miech nog thoes!
Al gief miech eine ’n miljoen.
Iech hoof ’t neet, nein iech gaon gewoen!
Al moot iech kroepe, iech zèt alles opzij,…
Al steit de wereld stèl, mer iech bin weer debij,…
Debij, debij, jao iech bin weer debij!

Refr: 2x
Hei höb iech alles, alles veur euver!
Hei laot iech alles veur stoon!
Dat höb iech al vaan vreuger,….
Iech zal, iech wèl, iech moot die drei daog goon.
Iech tèl de daog en de nachte.
En is ’t eindelek zoe wied.
Daan kin iech neet mie langer wachte,..
Dit wèl iech vaan ze leve noets mie kwiet!
(,…..neet kwiet! Dat wèl iech noets mie kwiet!)

2009 Noe geit ’t gebäöre! (Bert & Ursula Garnier)

Patrick I

Prins: Patrick I (P. Van de Weijer)

Refrein:  Want noe geit ’t gebäöre
              Iech zweer ’t geit miech aon m’n prij
              Noe, noe noe geit ’t gebäöre en dat gebäört allein
              mer hei!
              Iech wel miech laote goon op de meziek
              Höb lang gewach, mer noe is ’t daan zoewied
              Noe geit ’t gebäöre, Vastelaovend in Mestreech

Couplèt:   Es ‘r op de Merret weer gerope weurt
               ’t Benkelek momint en alles roed, geel, greun 
               verkleurd
               Daan bin iech neet te hawwe
               Nein daan bin iech ech de klos
               Noe geit ’t gebäöre, iech goei alle remme los.

Refrein:   Want noe geit ’t gebäöre
               Iech zweer ’t geit miech aon m’n prij
               Noe, noe noe geit ’t gebäöre en dat gebäört 
               allein mer hei!
               Iech wel miech laote goon op de meziek
               Höb lang gewach, mer noe is ’t daan zoewied
               Noe geit ’t gebäöre, Vastelaovend in Mestreech

 

2008 Dao kump Maria (Dorrie en Leo Satijn)

Prins Richard I
Prins: Richard I (R. Jongen)

Refrein:      Jao,  dao kump Maria
                Met häöre wagel op ’t plein
                Jao,  dao geit Maria
                Vastelaovend vint zie fijn
                Jao,  dat is  Maria
                De zuus ‘r euveral,
                En kumpste Maria tege 
                Daan is ’t Carneval 

Couplèt 1:   Mèt de Vastelaovend
                Geit eus Maria op stap
                Vreuger mèt de kinder drin
                Meh noe de lek’ren hap
                De weurs en ouch gehakbelkes,
                En blökskes awwe kies
                Die deilt zie oet aon ederein
                Daan is ‘t ei groet fies!

Couplèt 2    Noe nao al die jaore
                Heet ze’m umgebouwd tot kaar
                Huur dao kump zie al vaan wied
                Verkleid wie ‘ne clochard
                Meziek dee heet ze bove drop      
                Zie drejt daan mèt ’r koont
                De lui die doen daan lösteg mèt
                Mestreech springk in ‘t roond
 

   

 

2007 Reube, Friet en Beer (B. Hoekstra, F. Fernhout, J. Holthuis en J. Schöpping)

Roland Dear

Prins: Roland I (R.Dear)

Refrein:    M’n ma die is vaan Lummel                                   
               Miene pa dee kump oet Hier                                  
               Vaan Mestreech is geine                                         
               En mien tant die woent in Kier                               
               Veer zien vaan Wiek en Wolder                            
               Dao tösse sjijnt ’t leech                                          
               Dao zien veer neet gebore                                      
               En dao ligk noe zjus Mestreech                                
               Dao zien veer neet gebore
               En dao ligk noe zjus Mestreech
 
Koeplèt:   Iech zaog häör bij de statie                                      
               Dat meidske had väöl gratie                                   
               Iech dach aon ’n relatie                                           
               En zag häör: “Excuseer”                                         
               Zègk wèlste mèt miech sjanse?                                
               Zègk miech wie zien mien kanse?                           
               Zie zag “iech wèl gere danse                                    
               Mèt ‘ne ras Mestreechteneer”.                                                    

Koeplèt:   Iech kós häör neet vergete
               iech moch toen koume ete
               dat waor toen ech genete
               mèt reube, friet en beer
               iech wèlde häör versere
               ’t meidske caressere
               meh pa gaof häör neet gere
               aon ‘ne nep Mestreechteneer

Koeplèt:    Op aondrang vaan mamake
                leet iech ’t beer miech smake
                iech wis ‘m good te rake
                wie ‘nen tempeleer
                Pa zag: “laot iech ins dinke
                En op de touwkoms klinke
                es iech diech zoe zeen drinke
                Biste ech Mestreechteneer”

 

2006 Mie Fietske (N. Fabry en R. de Pauw)

Norbert Frijns

Prins: Norbert I (N. Frijns)

Refrein:   Wat 'ne elend, wat 'n pech
               Mie gans nui fietske dat is weg
               't is neet geklajd, 't is neet gestole
               meh de gemeinte is mie fietske weg goon hole
               Is dat noe sjiek? Is dat noe sjoen?
               Wat moot iech zoonder fietske doen?
               Mieljaar, wat höb iech noe e leid
               Kin iemes miech vertèlle boe mie fietske steit?

Koeplèt:  Iech koch miech lès e fietske, zoe nuierwèts model
               mèt vaan de hippe kleure en mèt 'n sjieke bel
               Iech ging 't oetperbere, zoe midde in de stad
               En höb 't bij e buimke eve neergezat
               En ouch al leep iech gaar neet wied
               Mie nui fietske bin iech kwiet. !